វីដេអូក្រុមហ៊ុន

Moshi Manufacture កញ្ចក់ការពារអេក្រង់ tempered